Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
233
F
o
togr
a
favi
mo n
u
sta
tyma
i
6
4
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), išrinkite 
parametr¹, kurá norite pakeisti.
5
Paspausdami keturkryptá selektoriø (45), pakeiskite 
nuostat¹.
Foninis vaizdas keièiasi, priklausomai nuo nuostatos.
Jûs galite vizualiai patikrinti sodrum¹ ir atspalvá, naudodamiesi spalvø 
palete.
Galimos operacijos
6
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Fotoaparatas sugráš á valdymo panelës lang¹.
E-diskas
Perjungimai tarp [Sharpness] (Raiškumas) ir [Fine 
Sharpness] (Tikslus raiškumas). Kai nustatyta [Fine 
Sharpness] (Tikslus raiškumas), ávaizdžio bruožais 
galima užfiksuoti daugiau detaliø.
| mygtukas
Atkuria nustatomas vertes. (Galimas kai [Green Button] 
(Green mygtukas) priskirtas | mygtukui [Green Button] 
(Green mygtukas) [A Rec. Mode 4] (Árašymo režimas) 
meniu (215 psl.).) 
mc mygtukas
Jûs galite naudoti Digital Preview norëdami peržiûrëti 
nuotrauk¹ su nustatytu nustatymu. 
M mygtukas
Išsaugo fono nuotrauk¹. Pasirinkite [Save as] (Išsaugoti 
kaip) ir paspauskite 
4 mygtuk¹. (Negalima su Live 
View.)
Jûs galite pakesiti nustatymus iš [A Rec. Mode 1] (Árašymo režimas) meniu 
(93 psl.).
Portrait
Portrait
Check
MENU
R
Y
B
M
R
Y
B
M
F
F
INFO
C
C
G
G
Cancel
OK
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 233  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM