Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
234
F
o
togr
a
favi
mo n
u
sta
tyma
i
6
Kryžminis apdorojimas yra procedûra, apdorojanti juostelæ neteisingame 
chemikalø tipe, kad sukurtø atvaizd¹ su skirtingomis spalvomis 
ir kontrastu. Šis fotoaparatas turi skaitmeniná kryžminá apdorojim¹, 
kuris yra atliekamas viduje.
1
Bûsenos ekrano režimu paspauskite M mygtuk¹.
Atsiras valdymo skydelis.
Jeigu bûsenos ekranas nëra atvaizduojamas, paspauskite M 
mygtuk¹.
Nustatykite [Movie] (Judami vaizdai) [A Rec. Mode 3] (Árašymo režimas) 
meniu, kai fotografavimo režimas nustatytas C (Movie (Judami 
vaizdai)). (179 psl.)
2
Paspausdami keturkryptá selektoriø (2345), išrinkite 
[Cross Processing] (Kryžminis procesas) ir paspauskite 
4 mygtuk¹.
Ekrane atsiras [Cross Processing] (Kryžminis procesas) meniu langas.
3
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
2345), išrinkite 
[Off] (Išjungta), [Preset 1-3] 
(Išankstinis), [Random] 
(Atsitiktinis) ar [Favorite 1-3] 
(Mëgstamas).
Nustatymas Kryžminis apdorojimas
• Cross Processing negalimas sekanèiose situacijose.
- kai fotografavimo režimui yra išrinktas Z (Night Scene HDR (Nakties 
kraštovaizdis)) 
H (Scene (Scena)) režimas
- kai yra failas nustatytas [RAW] ar [RAW+] (fiksuoja JPEG)
• Kai Cross Processing nustatytas, sekanèios funkcijos negalimos.
- Multi-exposure (Daugkartinë ekspozicija)
- HDR fotografavimas (Paskutinë pasirinkta funkcija)
- Baltos spalvos balanso ir Vartotojo nuostatø keitimas
Nustatykite režimø ratuk¹ C (Movie (Judami vaizdai)) kai naudosite Cross 
Processing filmuodami.
MENU
Cross Processing
Off
OFF
OFF
1
1
2
2
3
3
1
1
3
3
2
2
Cancel
OK
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 234  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM