Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
235
F
o
togr
a
favi
mo n
u
sta
tyma
i
6
4
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Fotoaparatas sugráš á valdymo panelës lang¹.
Cross processing rezultatai nuolat keièiasi kai fotografuojate. 
Jei jûs nufatografavote cross processed vaizd¹, kuris jums patinka, 
jûs galite išsaugoti nustatymus. Iš viso 3 Cross Processing nustatymai 
gali bûti išsaugoti fotografuojant ir filmuojant.
1
Pasirinkite [Cross Processing] (Kryžminis procesas) 
[
A Rec. Mode 2] (Árašymo režimas) meniu ir paspauskite 
keturkryptá selektoriø (
5).
Ekrane atsiras [Cross Processing] (Kryžminis procesas) meniu langas.
2
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), išrinkite [Save 
Settings] (Išsaugoti nustatymus), 
ir paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
5).
Fotoaparatas pradës ieškoti vaizdø 
su cross processed nuo vëliausiai 
fotografuotø. (Smëlio laikrodis rodomos 
paieškos metu.) Kai cross processed vaizdas randamas, 
ekrane atsiranda išsaugojimo nuostatos.
Jeigu nëra cross processed árašyto vaizdo, ekrane atsiras
[No cross processed image] (Ne kryžminio proceso vaizdas).
Jûs galite pakeisti nustatymus iš [A Rec. Mode 2] (Árašymo režimas) meniu 
(94 psl.).
Cross Processing nuostatø išsaugajimas 
nufotografuotame vaizde
Išsaugoti Cross Processing nustatymus filmuojant, nustatykite [Movie] (Judami 
vaizdai) [A Rec. Mode 3] (Árašymo režimas) meniu su režimø ratuku C (Movie 
(Judami vaizdai)).
Cross Processing
Cross Processing
MENU
Save Settings
OFF
OFF
K-r_OPM_LIT.book  Page 235  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM