Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
7
Atkûrimo funkcijos
Šiame skyriuje yra aprašyta, kaip naudotis ávairiomis 
atkûrimo funkcijomis, esant ájungtam atkûrimo režimui.
Atkûrimo funkcijø veikimas  .............................. 238
Atkûrimo metodo išrinkimas ............................. 241
Vaizdø padidinimas ............................................ 243
Rodomi keli vaizdai ............................................ 244
Vaizdø pasukimas  .............................................. 256
Trynimas Keliø vaizdø  ....................................... 257
Fotoaparato prijungimas 
prie AV aparatûros  
............................................. 264
Keièiamasi vaizdo duomenimis su kitais 
árenginiais .
.......................................................... 266
K-r_OPM_LIT.book  Page 237  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM