Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
238
Atkûri
mo fu
nkc
ijos
7
Atkûrimo funkcijø veikimas
Atliekami nustatymai, labiausiai susijæ su vaizdø atkûrimu peržiûros 
režime ar [Q Playback] (Atkûrimo režimas) meniu. 
Atkûrimo režime paspausdami keturkryptá 
selektoriø (3), ekrane atvaizduokite 
atkûrimo režimo paletæ.
Jûs galite atvaizduoti atkûrimo režimo 
paletæ net tada, kai filmavimas sustabdytas.
Išsamesnë informacija apie tai, kaip naudotis meniu yra pateikta „Naudojantis 
meniu“ (40 psl.)
Atkûrimo režimo paletës nustatymo Punktai
Punktas
Funkcija
Puslapis
s Image Rotation (Vaizdo 
pasukimas)
Pasuka vaizd¹.
D
Digital Filter 
(Skaitmeninis filtras)
Pakeièiami vaizdø atspalviai, 
pridedami švelnumo ir ištæstumo 
efektai, arba reguliuojamas vaizdo 
šviesumas.
n Resize (Vaizdo dydžio 
pakeitimas)
Pakeiskite árašomø taškø skaièiø 
ir kokybës lygá ir išsaugokite kaip 
nauj¹ vaizd¹.
Exit
Image Rotation
Rotates captured images.
MENU
Useful for image playback on
TV and other display devices
OK
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 238  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM