Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
239
Atkûri
mo fu
nkc
ijos
7
*1 Tai negali bûti atvaizduojama, kai rodomas filmas. 
*2 Tai negali bûti atvizduojama, kai rodomas RAW vaizdas.
*3 Pasirinkimas galimas tik rodant filmui. 
Jûs galite atlikti šiuos nustatymus [Q 
Playback] (Atkûrimo režimas) meniu lange.
Paspausdami keturkryptá selektoriø 
3, 
atvaizduokite [Q Playback 1] (Atkûrimo 
režimas) meniu.
o Cropping (Apkirpimas)
Iškirpkite pageidaujam¹ vaizdo dalá 
ir išsaugokite já kaip nauj¹ vaizd¹.
Z Protect (Apsauga)
Apsaugokite vaizdus nuo atsitiktinio 
ištrynimo.
u Slideshow (Skaidriø 
rodymas)
Išsaugotieji vaizdai atkuriami vienas 
po kito.
p Index (Rodyklë)
Sujungiami išsaugomø vaizdø 
numeriai ir iš jø yra sukuriamas 
naujas vaizdas.
h
RAW Development 
(RAW apdorojimas)
RAW vaizdai yra konvertuojami 
á JPEG format¹.
[
Movie Editing 
(Filmavimo 
redagavimas)
Padalina film¹ ir ištraukia 
segmentais.
r DPOF
 *1 *2
Naudojamas išrinkti DPOF 
nuostatas.
g
Image Comparison 
(Vaizdo sugretinimas)
Jûs galite atvaizduoti du vaizdus 
greta.
i IrSimple
Siunèia ar priima vaizdø duomenis 
per infraredinæ jungtá.
j
Dueling Images (Vaizdø 
dubliavimas)
Vaizdai ruošiami kovai su kitais 
W fotoaparatais šioje dvikovoje.
Atkûrimo meniu nustatymo punktai
Punktas
Funkcija
Puslapis
K-r_OPM_LIT.book  Page 239  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM