Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
240
Atkûri
mo fu
nkc
ijos
7
Meniu
Punktas
Funkcija
Puslapis
Q1
Slideshow (Skaidriø 
rodymas)
Atkûriami vaizdai vienas po kito. 
Jûs galite nustatyti kiek vaizdø atkûrti.
Quick Zoom (Greitas 
artinimas)
Nustatykite pradiná didinim¹ 
kai didinate vaizdus.
Bright/Dark Area 
(Šviesi/tamsi zona)
Nustatykite rodyti ar ne Šviesiø/Tamsiø 
plotø perspëjim¹ peržiûros režime.
Auto Image Rotation 
(Automatinis vaizdo 
pasukimas)
Nustatykite ar sukti vaizdus peržiûrint 
vaizdus vertikaliai laikant fotoaparat¹.
IrSimple
Nustatykite infraredinës jungties 
režim¹ ir siøskite ar gaukite 
duomenis per infraredine jungtá.
Delete All Images 
(Ištrinti visus 
vaizdus)
Jûs galite vienu metu ištrinti visus 
árašytus vaizdus.
K-r_OPM_LIT.book  Page 240  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM