Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
241
Atkûri
mo fu
nkc
ijos
7
Atkûrimo metodo išrinkimas
Jûs galite nustatyti pradiná didinim¹, kai didinate vaizdus, ar rodyti Šviesiø/
Tamsiø plotø perspëjim¹, ir ar automatiškai sukti vaizdus atkuriant, 
kai jie buvo fotografuoti vertikaliai laikant fotoaparat¹. 
1
Nustatykite [Quick Zoom] (Greitas artinimas) 
[
Q Playback 1] (Atkûrimo režimas) ir paspauskite 
keturkryptá selektoriø (
5).
2
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), pasirinkite 
didinim¹ ir paspauskite 
4 
mygtuk¹.
Pasirinkite iš [Off] (Išjungta) (default 
setting), [×2], [×4], [×8], [×16].
3
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), išrinkite 
[Bright/Dark Area] (Šviesi/tamsi 
zona), ir naudodamiesi 
keturkrypèiu selektoriumi (
45), 
išrinkite 
O ar P.
4
Paspauskite keturkryptá selektoriø (23) pasirinkite 
[Auto Image Rotation] (Automatinis vaizdo pasukimas), 
ir naudodami keturkryptá selektoriø (
45) parinkite O ar P.
O
Peržiûros režime, vaizdas automatiškai pasukamas priklausomai nuo 
informacijos, kai [18. Saving Rotation Info] (Pasukimo informacijos 
išsaugojimas) [A Custom Setting 3] (Vartotojo nuostata) meniu 
(98 psl.) nustatytas [On] (Ájungta). (gamyklinë nuostata)
P
Vaizdas automatiškai nebus pasukamas peržiûros režime.
MENU
1
Slideshow
Quick Zoom
Bright/Dark Area
Auto Image Rotation
IrSimple
Delete All Images
Cancel
OK
OK
X2
X4
X8
X16
O f f
Slideshow
Quick Zoom
Bright/Dark Area
Auto Image Rotation
IrSimple
Delete All Images
Exit
MENU
O f f
1
K-r_OPM_LIT.book  Page 241  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM