Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
243
Atkûri
mo fu
nkc
ijos
7
Vaizdø padidinimas
Atkûrimo metu vaizdai gali bûti padidinti iki 16 kartø.
1
Atkûrimo režime pasirenkant 
vaizd¹, naudokite keturkryptá 
selektoriø (
45) peržiûros 
režime.
2
Pasukite e-disk¹ á dešinæ pusæ 
(link 
y).
Vaizdas padidinamas kiekvien¹ kart¹ 
paspaudus (nuo 1.2 kartø iki 16 karto).
Galimos operacijos
* Gamyklinë nuostata pirmajam spragtelëjimui (mažiausias padidinimas) 
yra 1.2 kartø. Jûs galite tai pakeisti [Quick Zoom] (Greitas artinimas) 
[Q Playback 1] (Atkûrimo režimas) meniu lange. (241 psl.
Keturkryptis selektorius 
(2345)
Perkelia zon¹ padidinimui.
Pasirinkimo ratuk¹ á dešinæ (y)
Vaizdas padidinamas (iki 16 kartø).
Ratuk¹ á kairæ (f)
Vaizdas sumažinamas (iki 1.2 kartø*).
4 mygtukas
Sugrážtama á originalø dydá.
M mygtukas
Informacijos atvaizdavimo ájungimas/
išjungimas.
• Greitos peržiûros (75 psl.), arba skaitmeninës peržiûros metu (151 psl.
ar Live View (178 psl.) metu, jûs galite atlikdami šiuos veiksmus, 
padidinti vaizd¹.
• Pradiniai per vis¹ ekran¹ vertikalûs vaizdai yra atvaizduojami padidinti 
0,675 kartø, nei horizontalûs vaizdai, todël pirm¹ kart¹ spragtelëjus, 
vaizdas yra padidinamas 1.0 kartø.
2000 F5.6
JPEG
1/
100-0001
100-0001
200
ISO
x2.4
x2.4
K-r_OPM_LIT.book  Page 243  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM