Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
244
Atkûri
mo fu
nkc
ijos
7
Rodomi keli vaizdai
Jûs galite vienu metu ekrane atvaizduoti 4, 9, 16, 36 ar 81 vaizdelius. 
Standartinis nustatymas yra devyni.
1
Pasukite (f) du spragtelëjimus 
á kairæ Peržiûros režime.
Ekrane bus atvaizduotas miniatiûrø 
meniu langas.
Vienu metu bus rodoma iki devyniø 
glaustø vaizdø.
Miniatiûrø atvaizdavimo langas
INFO
100-0001
Perstûmimo skalë
Pasirinkti rëmelá 
K-r_OPM_LIT.book  Page 244  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM