Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
245
Atkûri
mo fu
nkc
ijos
7
Galimos operacijos
2
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Išrinktasis vaizdas bus atvaizduojamas per vis¹ ekran¹.
Vaizdai bus sugrupuojami ir atvaizduojami pagal aplank¹, kuriame jie yra 
išsaugomi. 
1
Daug vaizdø ekrane, pasukite 
ratuk¹ á kairæ 
f.
Ekrane atsiras aplanko atvaizdavimo 
langas.
Keturkryptis 
selektorius 
(2345)
Judinamas pasirinkimo rëmelis
M mygtukas
Parodyti [Multi-img Display Setting] (Keliø nuotraukø 
viename ekrane atvaizdavimas) ekranas. 
Paspausdami keturkryptá selektoriø (45), 
išrinkite vaizdø skaièiø rodyti vienu metu.
(Ekrano tipas negali bûti pasirinktas kai formuojama 
daug RAW vaizdø (283 psl.).) 
K/i mygtukas
Pasirenka kelias nuotraukas ir jas ištrina (257 psl.)
Simboliai kaip C ir 
? nerodomi kartu su glaustais 
vaizdais 81-vaizdo ekrane.
Vaizdø atvaizdavimas iš aplanko
INFO
Cancel
MENU
OK
OK
Display Type
Multi-img Display Setting
K-r_OPM_LIT.book  Page 245  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM