Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
246
Atkûri
mo fu
nkc
ijos
7
2
Pasirinkite norim¹ atvaizduoti 
aplank¹.
Galimos operacijos
3
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Ekrane atsiras išrinktojo aplanko paveikslëliø atvaizdavimo meniu 
langas.
Vaizdai bus sugrupuojami ir atvaizduojami pagal árašymo dat¹.
1
Daug vaizdø ekrane, paspauskite 
M mygtuk¹.
Ekrane atsiras [Multi-img Display Setting] 
(Keliø nuotraukø viename ekrane 
atvaizdavimas) meniu langas.
Keturkryptis selektorius (
2345
)
Judinamas pasirinkimo rëmelis.
K/i mygtukas
Jûs galite ištrinti išrinkt¹ aplank¹ 
ir visus vaizdus, esanèius tame 
aplanke. (259 psl.)
Vaizdai rodomi fotografavimo datos eile 
(Kalendorius)
100_0105
12345
100
101
102
103
104
105
K-r_OPM_LIT.book  Page 246  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM