Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
247
Atkûri
mo fu
nkc
ijos
7
2
Paspauskite M mygtuk¹ dar.
Ekrane atsiras kalendoriaus 
atvaizdavimo meniu langas
Tik bus atvaizduojami vaizdai, 
árašyti tam tikra data.
Galimos operacijos
3
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Išrinktasis vaizdas bus atvaizduojamas per vis¹ ekran¹.
Keturkryptis selektorius (23)
Pasirenka fotografavimo dat¹.
Keturkryptis selektorius (45)
Pasirenka vaizd¹ pasirinkt¹ 
fotografavimo dat¹.
Pasirinkimo ratuk¹ á dešinæ (y)
Rodomas pasirinktas vaizdas. 
Pasukite á kairæ (f) grážti á kalendoriø. 
M mygtukas
Fotoaparatas sugráš á miniatiûrø 
atvaizdavimo meniu lang¹.
K/i mygtukas
Trinami išrinkti vaizdai.
INFO
Cancel
MENU
OK
OK
Display Type
Multi-img Display Setting
INFO
Delete
9
22
24
27
10
7
10
13
16
2010.
WED
FRI
MON
THU
SUN
SUN
WED
SAT
2010.
2/5
Thumbnail 
(Miniatiûros)
Vaizdø skaièius
fotografuotas šia data
Fotografavimo 
data
K-r_OPM_LIT.book  Page 247  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM