Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
248
Atkûri
mo fu
nkc
ijos
7
Jûs galite atvaizduoti du vaizdus greta.
1
Atkûrimo režimu paspauskite keturkryptá selektoriø (3).
Ekrane atsiras atkûrimo režimo paletë.
2
Paspausdami keturkryptá selektoriø (2345), išrinkite 
g (Image Comparison (Vaizdo sugretinimas)) 
ir paspauskite 
4 mygtuk¹. 
Atvaizduojamas paskutinis vaizdas bus atvaizduojamas dusyk greta.
3
Pasirinkite dvi nuotraukas, kurias 
norite palyginti naudomamiesi 
ratuko pagalba.
Galimos operacijos
Palyginkite vaizdus
4 mygtukas
Perkelkite išrinkimo rëmelá á dešiná vaizd¹, abiejus 
vaizdus, kairá vaizd¹, kiekvien¹ kart¹ paspaudus 
mygtuk¹.
Keturkryptis 
selektorius 
(2345)
Paslenka zon¹ padidinimui. Kai išrinkimo rëmelis 
yra išrenkamas abiejuose vaizduose, jûs galite 
vienu metu valdyti abejus vaizdus.
| mygtukas
Gr¹žinamas padidinimo atvaizdavimas á centr¹.
E-diskas
Kai pasirinkimo rëmas yra padëtas ant kairiøjø 
ar teisingo atvaizdo, ankstesnis ar kitas atvaizdas 
yra rodomas. Kai pasirinkimo rëmai yra padëti ant 
abiejø atvaizdø, jûs galite padidinti ar sumažinti abu 
atvaizdus tuo paèiu laiku tame paèiame padidinime.
M mygtukas
Informacijos atvaizdavimo ájungimas/išjungimas.
K/i mygtukas
Jeigu naudojantis išrinkimo rëmeliu yra išrenkamas 
kairysis arba dešinysis vaizdas, išrinktasis vaizdas 
bus ištrinamas.
100-0001
100-0001
100-0001
100-0001
MENU
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 248  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM