Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
24
P
rie
š n
a
ud
o
jan
tis
 š
iu
o
fo
to
ap
a
rat
u
1
1 | (Green) mygtukas
Jûs taip pat šiam mygtukui galite 
priskirti kitas funkcijas. (215 psl.)
Užrakto paleidimo 
mygtukas
Paspausdami nufotografuokite 
vaizd¹. (76 psl.)
Pagrindinis jungiklis
Pastumdami ájunkite ir išjunkite 
fotoaparato maitinim¹. (63 psl.)
Objektyvo atjungimo 
mygtukas
Paspausdami, atjunkite 
objektyv¹. (60 psl.) 
5 mc button
Nustatomas EV kompensavimas 
ir diafragmos reikšmës. 
(115 psl., 121 psl., 127 psl.)
Režimo išrinkimo diskas
Pakeièiamas fotografavimo 
režimas. (99 psl.)
Fokusavimo režimo 
selektorius
Persijungiama tarp 
autofokusavimo režimo 
(134 psl.) ir rankinio 
fokusavimo režimo. (146 psl.)
8 K/i mygtukas
Paspausdami, pakelkite vidinæ 
blykstæ. (79 psl.)
e-diskas
Nustatomos išlaikymo, 
diafragmos, jautrumo ir EV 
kompensavimo reikšmës.
0 =/L mygtukas
Jûs galite išrinkti funkcij¹ šiam 
mygtukui arba objekto 
fokusavimas, arba užfiksuoti 
objekto ekspozicijos vertæ. 
(123 psl., 132 psl., 135 psl.)
a Q mygtukas
Paersijungiama á atkûrimo 
režim¹. (88 psl.)
b U mygtukas
Rodo tiesioginæ peržiûr¹ Live 
View. (173 psl.) 
c M mygtukas
Yra atvaizduojamas bûsenos 
langas (28 psl.)
Rodomas valdymo skydelis kai 
rodomas statuso ekranas. (29 psl.
d 4 mygtukas
Kai ekrane yra atvaizduojamas 
valdymo skydelis arba meniu 
langas, paspauskite mygtuk¹ 
norëdami patvirtinti pasirinkt¹ 
objekt¹.
Kai fokusavimo zona nustatyta 
S (Select (Išrinkti)), paspauskite 
šá mygtuk¹ leisti arba neleisti keisti 
AF tašk¹. (141 psl.)
Keturkryptis selektorius 
(2345)
Nustatymo meniu lange 
iškvieèiamas fotografavimo 
režimas/Blykstës režimas/
Baltos spalvos balansas/
Jautrumas. (92 psl.)
Kai ekrane yra atvaizduojamas 
valdymo skydelis arba meniu 
langas, pasinaudokite tai, 
perkeliant žymeklá arba 
pakeièiant punktus.
Keièia AF tašk¹, kai jis gali bûti 
pakeistas.
f 3 mygtukas
Atvaizduojamas [A Rec. Mode 1] 
(Árašymo režimas) meniu (93 psl.). 
Toliau, paspausdami keturkryptá 
selektoriø (5), atvaizduokite kitus 
meniu.
K-r_OPM_LIT.book  Page 24  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM