Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
249
Atkûri
mo fu
nkc
ijos
7
4
Paspauskite 
3 mygtuk¹.
Fotoaparatas persijungs á normalø atkûrimo režim¹.
Sujunkite išsaugotus vaizdus kartu ir atvaizduokite juos kaip indekso 
spausdinimo variant¹. Jûs taip pat galite išsaugoti atvaizduojam¹ 
indeksiná spausdinimo variant¹ kaip nauj¹ vaizd¹. Jûs galite išrinkti 
vaizdus, átraukiant juos á indeksiná spausdinim¹ ir juos atsitiktinai rûšiuoti.
1
Atkûrimo režimu paspauskite keturkryptá selektoriø (3).
Ekrane atsiras atkûrimo režimo paletë.
2
Naudokite keturkryptá selektoriø (2345), išrinkite 
(Index (Rodyklë)) ir paspauskite 
4 mygtuk¹. 
Ekrane atsiras [Index] (Rodyklë) meniu langas.
3
Paspauskite keturkryptá selektoriø (5).
4
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), išrinkite 
išdëstym¹ ir paspauskite 
mygtuk¹.
Jûs galite pasirinkti o (Thumbnail 
(Miniatiûros)), p (Square (Kvadratas)), 
q (Random1 (Atsitiktinis)), r 
(Random2 (Atsitiktinis)), s (Random3 
(Atsitiktinis)) ar p (Bubble (Burbulas)).
Vaizdai rodomi priklausomai nuo failo numerio (nuo mažesnio) 
o, ir rodomi bet kokia tvarka kituose režimuose.
5
Paspausdami keturkryptá selektoriø (23), išrinkite 
[Images] (Nuotraukos) ir paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
5).
Miniatiûrø apjungimas (Index)
MENU
OK
Index
Layout
Images
Backgrnd.
Selection
Cancel
Create an index image
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 249  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM