Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
250
Atkûri
mo fu
nkc
ijos
7
6
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), išrinkite 
vaizdø skaièiø ir paspauskite 
mygtuk¹.
Jûs galite išrinkti 12, 24 arba 36 vaizdø.
Jeigu išsaugomø vaizdø skaièius yra 
mažesnis nei pasirinktas skaièius, atsiras 
tušèias tarpas ir kai [Layout] (Išdëstymas) 
nustatyta o ir kai kurie vaizdai gali bûti 
nukopijuoti kituose išdëstymuose. 
7
Paspausdami keturkryptá selektoriø (23), išrinkite 
[Backgrnd.] (Fonas) ir paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
5).
8
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23) pasirinkite 
fono spalv¹, o po to 
paspauskite
4 mygtuk¹.
Jûs galite pasirinkti balt¹ arba juod¹ fon¹.
9
Paspausdami keturkryptá selektoriø (23), išrinkite 
[Selection] (pasirinkimas) ir paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
5).
MENU
OK
Index
Layout
Images
Backgrnd.
Selection
Cancel
Create an index image
OK
12
24
36
MENU
12
OK
Index
Layout
Images
Backgrnd.
Selection
Cancel
Create an index image
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 250  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM