Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
251
Atkûri
mo fu
nkc
ijos
7
10
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), išrinkite 
vaizdo pasirinkim¹ ir 
paspauskite 
4 mygtuk¹. 
11
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), išrinkite 
[Create an index image] (Sukurti 
index vaizd¹)  ir paspauskite 
mygtuk¹.
Yra sukuriamas indekso spausdinimas 
ir ekrane atsiras patvirtinimo meniu 
langas.
u
All images 
(Visi vaizdai)
Automatiškas vaizdø išrinkimas iš visø saugomø 
vaizdø.
w
Manual 
(Rankinis)
Pasirinktus vaizdus jûs norite átraukti á indeks¹. 
Toliau rinkdamiesi [Select image(s)] (Išrinkti vaizd¹) 
ir pasirenkant vaizdus. 
x
Folder name 
(Aplanko 
pavadinimas)
Imami vaizdai automatiškai iš pasirinkto aplanko. 
Tæskite pasirinkdami [Select a folder] (Išrinkti 
aplank¹) ir pasirinkdami aplank¹. 
MENU
12
OK
Index
Layout
Images
Backgrnd.
Selection
Cancel
Create an index image
OK
MENU
12
OK
Index
Layout
Images
Backgrnd.
Selection
Create an index image
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 251  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM