Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
252
Atkûri
mo fu
nkc
ijos
7
12
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), išrinkite 
[Save] (Išsaugoti) arba 
[Reshuffle] (Sukeisti) 
ir paspauskite 
4 mygtuk¹.
Po to, kai indeksas yra išsaugomas, fotoaparatas persijungs á atkûrimo 
režim¹ ir indeksinis vaizdas bus atvaizduojamas ekrane.
Save 
(Išsaugojimas)
Indekso vaizdas yra išsaugomas kaip P ir C failas.
Reshuffle 
(Sukeisti)
Perrinkite vaizdus áskaitant indeksinius vaizdus ir 
atvaizduokite nauj¹ indeksiná vaizd¹. Beje, jei [Thumbnail] 
(Miniatiûros) yra pasirinktas [Layout] (Išdëstymas), 
jis nebus rodomas. 
Procesas gali užimti laiko, kol bus sukuriamas indeksinio vaizdo spausdinimas.
MENU
Cancel
Reshuffle
Save
OK
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 252  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM