Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
253
Atkûri
mo fu
nkc
ijos
7
Vaizdø nepertraukiamas atkûrimas
Jûs galite nepertraukiamai atkurti visus vaizdus, árašytus á SD atminties 
kortelæ. 
Nustatoma, kaip vaizdai bus atvaizduojami skaidriø rodymo metu.
1
Pasirinkite [Slideshow] (Skaidriø rodymas) [Q Playback 1] 
(Atkûrimo režimas) meniu ir paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
5).
Ekrane atsiras peržiûros išrinkimo meniu langas.
2
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), išrinkite 
element¹, kurá pageidaujate 
pakeisti.
Gali bûti pakeisti šie vienetai.
Skaidriø rodymo atvaizdavimas
Punktas
Aprašymas
Setting (Nustatymas)
Interval 
(Intervalas)
Išrinkite vaizdo 
atvaizdavimo interval¹.
3sec. (3 s) (Gamyklinë 
nuostata)/5sec. (5 s)/
10sec. (10 s)/30sec. (30s)
Screen Effect 
(Ekrano efektas)
Išrinkite perëjimo efekt¹, 
kai yra atvaizduojamas 
kitas vaizdas. 
Off (gamyklinë nuostata)/
sulieti/šluostyti/dryžuoti
Repeat Playback 
(Atkûrimo 
pakartojimas)
Nustatykite ar skaidriø 
rodymas prasidës nuo 
pradžiø, kai bus 
atvaizduojamas 
paskutinis vaizdas.
P (gamyklinë nuostata)/O
Slideshow starts
Interval
Screen Effect
3sec.
Repeat Playback
Start
MENU
OK
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 253  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM