Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
254
Atkûri
mo fu
nkc
ijos
7
3
Paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
5) ir naudokite 
keturkryptá selektoriø (
23
pakeisti nustatymus 
ir paspauskite 
4 mygtuk¹.
1
Pasirinkite [Start] (Pradžia) žingsnyje 2 253 psl. ir spauskite 
4 mygtuk¹. Arba, pasirinkite 
u (Slideshow (Skaidriø rodymas)) peržiûros 
režime ir spauskite 
4 mygtuk¹.
Ekrane yra atvaizduojamas pradinis 
meniu langas ir prasidës nuoseklus 
vaizdø atkûrimas.
Galimos operacijos
Skaidriø rodymas
4 mygtukas
Stabdykite atkûrim¹. Dar kart¹ 
paspausdami, suaktyvinkite atkûrim¹.
Keturkryptis selektorius (4)
Rodomas ankstesnis vaizdas.
Keturkryptis selektorius (5)
Rodomas paskesnis vaizdas.
Keturkryptis selektorius (3)
Sustabdomas atkûrimas.
Interval
Screen Effect
Repeat Playback
Start
Cancel
MENU
OK
OK
3sec.
5sec.
10sec.
30sec.
OK
Start
K-r_OPM_LIT.book  Page 254  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM