Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
255
Atkûri
mo fu
nkc
ijos
7
2
Sustabdyti skaidriø atkûrim¹.
Skaidriø atkûrimas bus užbaigtas, kai vienas iš veiksmø bus atliekamas 
atkûrimo arba pauzës metu.
- keturkryptis selektorius (3) yra nuspaustas 
- Q mygtukas paspaustas 
- paspaudus 
3 mygtukas nuspaustas 
- iki pusës arba iki galo nuspaudus užrakto paleidimo mygtuk¹ 
- pasuktas režimo išrinkimo diskas 
-
=/L mygtukas paspaustas 
*1 Užbaigus skaidriø atkûrim¹, fotoaparatas persijungs á normalø atkûrimo režim¹.
*2 Užbaigus skaidriø atkûrim¹, fotoaparatas persijungs á fotografavimo režim¹.
Filmukø matomas tik pirmas kadras ir sekantis vaizdas rodomas, praëjus 
užduotam intervalui. Atkûrti film¹ peržiûros metu, spauskite 
4 mygtuk¹, 
kol rodomas pirmas kadras. Po filmuko demontravimo, vaizdø atkûrimas tæsis.
K-r_OPM_LIT.book  Page 255  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM