Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
256
Atkûri
mo fu
nkc
ijos
7
Vaizdø pasukimas
Jûs galite atvaizduojam¹ vaizd¹ pasukti 90° prieš laikrodžio rodyklæ, prieš 
já išsaugojant. Vaizdo pasukimo informacija yra išsaugoma su vaizdu 
ir atkûrimo metu bus atvaizduojama portretinës orientacijos režimu.
1
Pasirinkite vaizd¹, kurá norësite pasukti peržiûros režime.
2
Paspauskite keturkryptá selektoriø (3).
Ekrane atsiras atkûrimo režimo paletë.
3
Paspausdami keturkryptá selektoriø (2345), išrinkite 
(Image Rotation (Vaizdo pasukimas)) ir paspauskite 
4 mygtuk¹.
Pasirinktas vaizdas pasuktas 90° padidëja ir parodomi keturi glausti 
vaizdai.
4
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
2345), pasirinkite 
norim¹ sukimo kryptá 
ir paspauskite 
4 mygtuk¹.
Pasukto vaizdo informacija 
yra išsaugoma.
• Kai [18. Saving Rotation Info] (Pasukimo informacijos išsaugojimas)
[A Custom Setting 3] (Vartotojo nuostata) meniu (98 psl.) nustatyta á [Off] 
(Išjungta), nuotraukos pasukimo informacija nesaugoma, kai fotografuojama.
• Kai [Auto Image Rotation] (Automatinis vaizdo pasukimas) (241 psl.) 
[Q Playback 1] (Atkûrimo režimas) meniu nustatyta á O (Ijungta), vaizdas 
su nuotraukos pasukimo informacija automatiškai pasukamas peržiûrint.
Negalite pakeisti apvertimo informacijos.
- kai nuotrauka apsaugota
- kai apvertimo informacija nesaugoma kartu su nuotrauka.
- kai [Auto Image Rotation] (Automatinis vaizdo pasukimas) (241 psl.) 
[Q Playback 1] (Atkûrimo režimas) meniu nustatytas P (Išjungta)
MENU
OK
OK
Cancel
K-r_OPM_LIT.book  Page 256  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM