Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
257
Atkûri
mo fu
nkc
ijos
7
Trynimas Keliø vaizdø
Jûs galite kelis vaizdus ištrinti iš miniatiûrø atvaizdavimo meniu lango.
1
Pasukite (f) du spragtelëjimus 
á kairæ Peržiûros režime.
Ekrane atsiras miniatiûrø atvaizdavimo 
langas.
2
Paspauskite K/i mygtuk¹.
Ekrane atsiras išrinkti vaizdai trynimui.
Ekrane laikinai vaizdas pasikeis 
á 36- vaizdø kai [Multi-img Display Setting] 
(Keliø nuotraukø viename ekrane 
atvaizdavimas) (244 psl.) yra nustatytas 
81-vaizdo rodymui.
Pasirinktø vaizdø trynimas
Ištrynus vaizdus, nebus galima jø atstatyti.
• Nebus galima ištrinti apsaugotø vaizdø.
• Jûs galite vienu metu išrinkti iki 100 vaizdø.
INFO
100-0001
K-r_OPM_LIT.book  Page 257  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM