Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
258
Atkûri
mo fu
nkc
ijos
7
3
Išrinkite vaizdus trinimui.
Galimos operacijos
4
Paspauskite K/i mygtuk¹.
Ekrane atsiras trynimo patvirtinimo meniu langas.
5
Paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
2) norëdami 
pasirinkti [Select & Delete] 
(Išrinkti ir ištrinti).
6
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Išrinktieji vaizdai yra ištrinami.
Keturkryptis selektorius 
(2345)
Judinamas pasirinkimo rëmelis
4 mygtukas
Pridëti O ir pasirinkti vaizd¹. Paspauskite 
vël grážti á P. Apsaugoti vaizdai (Z) nebus 
pasirinkti.
E-diskas
Rodomas pilnas vaizdas pasirinktas išrinkimo 
rëmeliu. Spauskite keturkryptá selektoriø (45) 
peržiûrëti ankstesná ar sekantá vaizd¹, 
kai vaizdas rodomas visame ekrane.
Delete
OK
MENU
MENU
OK
Cancel
Select & Delete
All selected images will
be deleted
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 258  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM