Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
259
Atkûri
mo fu
nkc
ijos
7
Jûs galite ištrinti išrinkt¹ aplank¹ ir visus vaizdus, esanèius tame aplanke.
1
Pasukite du spragtelëjimus á 
kairæ (link 
f) Peržiûros režime.
Ekrane atsiras aplanko atvaizdavimo 
langas.
2
Paspausdami kryptiná selektoriø 
(
2345), išrinkite atkûrimo 
režim¹ ir paspauskite 
K/
mygtuk¹.
Ekrane atsiras aplanko trynimo 
patvirtinimo meniu langas.
3
Paspausdami (2) mygtuk¹, 
išrinkite [Delete] (Trynimas).
Aplanko trynimas
100_0105
12345
100
101
102
103
104
105
Cancel
100_0105
Delete
All images in selected
folder will be deleted
OK
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 259  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM