Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
260
Atkûri
mo fu
nkc
ijos
7
4
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Išrinktas aplankas ir visi vaizdai, esantys tame aplanke ištrinti. 
Atsiras patvirtinimo langas, jeigu yra 
apsaugotø vaizdø. Paspausdami 
keturkryptá selektoriø (23), išrinkite 
[Delete All] (Ištrinti visus) arba 
[Leave All] (Visus palikti) 
ir paspauskite
4 mygtuk¹.
Jeigu yra išrinkta [Delete All] (Ištrinti 
visus), apsaugoti vaizdai taip pat 
bus ištrinti.
Jûs galite vienu metu ištrinti visus árašytus vaizdus.
1
[Q Playback 1] (Atkûrimo režimas) meniu lange išrinkite 
[Delete All Images] (Ištrinti visus vaizdus) ir paspauskite 
keturkryptá selektoriø (
5).
Rodomas ekranas patvirtinantis visø vaizdø trynim¹.
2
Paspausdami (2) mygtuk¹, 
išrinkite [Delete All Images] 
(Ištrinti visus vaizdus).
Visø vaizdø trynimas
Ištrynus vaizdus, nebus galima jø atstatyti.
Leave All
Delete All
3image(s)
Protected images are found
OK
OK
OK
Cancel
Delete All Images
All images will be deleted
from memory
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 260  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM