Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
261
Atkûri
mo fu
nkc
ijos
7
3
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Visi vaizdai yra ištrinti.
Atsiras patvirtinimo langas, jeigu 
yra apsaugotø vaizdø. Paspausdami 
keturkryptá selektoriø (23), išrinkite 
[Delete All] (Ištrinti visus) arba 
[Leave All] (Visus palikti) ir paspauskite 
4 mygtuk¹.
Jeigu yra išrinkta [Delete All] (Ištrinti 
visus), apsaugoti vaizdai taip pat 
bus ištrinti.
Leave All
Delete All
3image(s)
Protected images are found
OK
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 261  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM