Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
262
Atkûri
mo fu
nkc
ijos
7
Vaizdø apsauga nuo ištrynimo 
(Apsauga)
Jûs galite apsaugoti vaizdus nuo atsitiktinio ištrynimo.
1
Atkûrimo režimu paspauskite keturkryptá selektoriø (3).
Ekrane atsiras atkûrimo režimo paletë.
2
Paspausdami keturkryptá selektoriø (2345) pasirinkite 
Z (Protect (Apsauga)) ir paspauskite 
4 mygtuk¹. 
Ekrane atsiras išrinkti vaizdai trynimui.
3
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), išrinkite 
[Single Image] (Pavienis vaizdas) 
ir paspauskite 
4 mygtuk¹.
4
Paspausdami keturkryptá selektoriø (45), 
išrinkite vaizd¹, kurá pageidaujate apsaugoti.
5
Paspausdami (2) mygtuk¹, 
išrinkite [Protect] (Apsauga).
Pasirinkite [Unprotect] (Nuimti apsaug¹) 
norëdami atšaukti pasaugojim¹.
Jeigu ádëta SD atminties kortelë yra sužymëta, netgi apsaugoti vaizdai 
yra ištrinami.
Pavienio vaizdo apsaugojimas
MENU
All Images
Single Image
OK
OK
Unprotect
100-0105
100-0105
Protect
MENU
OK
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 262  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM