Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
263
Atkûri
mo fu
nkc
ijos
7
6
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Vaizdas yra apsaugotas ir ekrano viršuje dešinëje pusëje atsiras 
Y ženklelis.
Kartodami nuo 4 iki 6 žingsniø veiksmus, apsaugokite kitus vaizdus.
7
Paspauskite 
3 mygtuk¹.
Fotoaparatas persijungs á atkûrimo režim¹.
1
3 žingsnyje 262 psl. išrinkite [All Images] (Visus vaizdus) 
ir paspauskite 
4 mygtuk¹.
2
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
2), išrinkite [Protect] 
(Apsauga), o po to paspauskite 
4 mygtuk¹.
Visi vaizdai saugomi SD atminties 
kortelëje yra apsaugoti nuo atsitiktinio 
ištrinimo.
Pasirinkite [Unprotect] (Nuimti apsaug¹) 
norëdami atšaukti apsauga visoms nuotraukoms.
Visø vaizdø apsauga
Unprotect
Protect
MENU
Protects all images
OK
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 263  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM