Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
264
Atkûri
mo fu
nkc
ijos
7
Fotoaparato prijungimas prie AV 
aparatûros
Jus galite jungti fotoaparat¹ prie TV ar kitø árenginiø su video IN jungtimi 
ir atkurti vaizdus. Naudokite AV kabelá (I-AVC7).
1
Ájunkite AV aparatûros ir fotoaparato maitinimus.
2
Atidarykite lizdo dangtelá, vien¹ videosignalo kabelio 
gal¹ prijunkite prie fotoaparato nurodyta 
2 kryptimi, 
o kit¹ kabelio gal¹ prijunkite prie PC/AV jungties.
3
Kit¹ AV kabelio gal¹ prijunkite prie AV aparatûros video 
áëjimo jungties.
4
Ájunkite AV aparatûros ir fotoaparato maitinimus.
Ájungus fotoaparate video režim¹, ekrane matoma AV árenginio 
parengtis.
• Jeigu jûs ketinate ilg¹ laik¹ nepertraukiamai naudotis fotoaparatu, 
rekomenduojama aparato maitinimui srovæ tiekti iš kintamosios srovës 
adapterio rinkinio K-AC109 (ásigyjamas atskirai). (51 psl.)
• Jeigu fotoaparat¹ pageidaujate prijungti prie AV aparatûros, kuriame yra 
keli video IN lizdai, perskaitykite AV aparatûros naudojimo instrukcij¹ 
ir išrinkite video IN lizd¹, prie kurio aparatas yra prijungtas.
• Jûs negalite reguliuoti garso, kai prijungtas AV árenginys. 
Reguliuokite gars¹ AV árenginiu.
K-r_OPM_LIT.book  Page 264  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM