Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
265
Atkûri
mo fu
nkc
ijos
7
Kai namai nustatyti kaip numatyt¹ (64 psl.), video išëjimo signalas 
parenkamas pagal esam¹ region¹. Priklausomai nuo šalies ar regiono, 
vaizdai gali bûti atkuriami pagal tam regionui nustatyt¹ format¹. 
Jei taip atsitiks pakeiskite video išëjimo format¹.
1
[R Set-up 2] (Nustatymas) meniu lange išrinkite [Video 
Out] (Videosignalo išëjimas) ir paspauskite keturkryptá 
selektoriø (
5).
2
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), išrinkite 
[NTSC] ar [PAL] ir paspauskite 
4 mygtuk¹.
3
Paspauskite 
3 mygtuk¹.
Video išëjimo nustatymas.
Videosignalo išëjimo formato išrinkimas
Pagal videosignalo išëjimo formatas skiriasi, priklausomai nuo regiono. 
Jeigu jûs nustatysite [Setting the Time] (Laiko nustatymas) pasaulio laiko 
nustatyme (295 psl.) á X (Destination (Atvykimo vieta)), videosignalo 
išëjimo nuostata pasikeis á gamyklinæ nuostat¹ tam miestui.
MENU
1
2
3 4
±0
MSC
Cancel
OK
OK
Brightness Level
LCD Color Tuning
Video Out
USB Connection
Folder Name
Create New Folder
Copyright Information
Date
PAL
NTSC
K-r_OPM_LIT.book  Page 265  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM