Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
266
Atkûri
mo fu
nkc
ijos
7
Keièiamasi vaizdo duomenimis 
su kitais árenginiais
Šis fotoapratas turi infraredinæ jungtá (IrSimple/IrSS (IrSS)), kuri leidžia 
siøsti vaizdus á mobilius telefonus ir printerius, taip pat žaisti dvikovos 
žaidimus su kitais W fotoaparatais.
Siunèia ir gauna duomenis á ir iš kitø W fotoaparatø ir kitø árenginiø 
kurie turi infrarediná ryšá, kaip mobilus telefonai.
1
Siøsti vaizd¹ per infraredinæ jungtá, pirmiausia pasirinkite 
vaizd¹ peržiûros režime.
2
Parinkite [IrSimple] (IrSimple) [Q Playback 1] (Atkûrimo 
režimas) meniu ir paspauskite keturkryptá selektoriø (
5). 
Ekrane atsiras [IrSimple] (IrSimple). 
3
Paspausdami keturkryptá selektoriø (23), išrinkite 
[Automatic Resizing] (Automatinis dydžio keitimas) 
ir paspauskite keturkryptá selektoriø (
5). 
Siuntimas ir gavimas duomenø per Infraredinæ 
jungtá
• Neblokuokite infraredinës jungties perduodant duomenis.
• Infraredinis perdavimas gali neveikti, jei infraredinë jungtis užteršta. 
Pavalykite minkštu sausu skudureliu, jei tai reikalinga. 
• Duomenis gali bûti nepilnai persiunèiami esant tiesioginiems saulës 
spinduliams, tiesioginiai fluorescentiniai šviesai, ar yra netoli infrarediniai 
árenginiai.
Tik JPEG failai gali bûti siunèiami ar gaunami.
K-r_OPM_LIT.book  Page 266  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM