Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
267
Atkûri
mo fu
nkc
ijos
7
4
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), pasirinkite 
árašomø pikseliø skaièiø ir 
paspauskite 
4 mygtuk¹.
5
Pakeiskite [Transmission Method] (Siuntimo metodas) 
nustatymus kaip reikia.
6
Paspausdami keturkryptá selektoriø (23), išrinkite [Send 
and receive] (Siuntimas ir gavimas) ir paspauskite 
4 
mygtuk¹. 
Ekrane atsiras bet kuris duomenø išsiuntimo ar gavimo meniu langas. 
i
Kai pikseliø skaièius yra didesnis negu i, vaizdas 
sumažinamas iki i ar mažiau. (gamyklinë nuostata)
Z
Kai pikseliø skaièius yra didesnis negu Z, vaizdas 
sumažinamas iki Z ar mažiau.
OFF 
(IŠJUNGTA)
Nesumažintas vaizdas.
Standard 
(Standartinë) 
(IrSimple)
Bi-krypties informacijos apsikeitimas su kitais árenginiais. 
(gamyklinë nuostata)
IrSS (IrSS)
Persiunèia informacij¹ tik viena kryptimi ir nepriima jokiø 
atsakymø ar užklausimø siunèiamø iš kitø árenginiø. 
Pasirinkite šá nustatym¹, kai nurodyta kitame prietaise. 
IrSimple
MENU
Transmission Method
Automatic Resizing
Send and receive
Cancel
OK
OK
2
M
0.3
M
OFF
K-r_OPM_LIT.book  Page 267  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM