Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
268
Atkûri
mo fu
nkc
ijos
7
7
Savo fotoaparato infraredinæ jungtá pridëkite arèiau 
prie kito árenginio.
Valdykite infrarediná siuntim¹ kitu prietaisu.
Siuntimas galimas kai atstumas yra iki 20 cm, siuntimo kampas 
iki 15 laipsniø nuo centro.
8
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23) pasirinkite 
[Send] (Siøsti) ar [Receive] 
(Gauti) ir paspauskite 
4 
mygtuk¹. 
[Sending] (Siuntimas) ar [Receiving] 
(Gavimas) atsiras ir duomenys yra 
persiunèiami.
Nejudinkite fotoaparato, kol duomenys nepersisiøs pilnai.
Kai duomenø persiuntimas sëkmingas,atsiras [Send complete] 
(Siuntimas baigtas) ar [Receive complete] (Gavimas baigtas).
Jûs galite persiøsti duomenis iš i (IrSimple) peržiûros režime jei nustatymai 
yra [Automatic Resizing] (Automatinis dydžio keitimas) ir [Transmission 
Method] (Siuntimo metodas) nepakeisti.
20 cm
15°
100-0001
MENU
Setting
Receive
Send
IrSimple
INFO
Exit
OK
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 268  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM