Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
26
P
rie
š n
a
ud
o
jan
tis
 š
iu
o
fo
to
ap
a
rat
u
1
Šioje naudojimo instrukcijoje keturkrypèio 
selektoriaus mygtukai nurodomi tokiu keliu.
1
| (Green) mygtukas
Paspauskite norëdami pakeisti 
nustatymus, norëdami atkurti 
vertes. (215 psl.)
2
Užrakto paleidimo mygtukas
Iki pusës nuspausdami, persijunkite 
á fotografavimo režim¹.
3
Pagrindinis jungiklis
Pastumdami ájunkite ir išjunkite 
fotoaparato maitinim¹. (63 psl.)
4
mc mygtukas
Kai paskutinës nuotraukos formatas 
yra JPEG, ir jos duomenys dar 
saugomi buferinëje atmintyje, 
paspauskite šá mygtuk¹ išsaugoti 
nuotrauk¹ RAW formatu. (89 psl.)
5
K/i mygtukas
Paspausdami ištrinkite vaizdus. 
(89 psl.)
6
e-diskas
Naudokite tai vaizdo padidinimui 
(243 psl.) arba miniatiûrø 
atvaizdavimui vienu metu (244 psl.).
7
Q mygtukas
Persijungiama á fotografavimo 
režim¹.
8
M mygtukas
Ekrane atvaizduojama 
fotografavimo informacija. (30 psl.)
9
4 button
Patvirtinamos nuostatos, išrinktos 
meniu sistemoje arba atkûrimo 
meniu lange. 
0
Keturkryptis selektorius 
(
2345)
Naudokite tai žymeklio perkëlimui 
arba punktø pakeitimui meniu 
sistemoje arba atkûrimo meniu 
lange.
Paspauskite keturkryptá selektoriø 
(3) atvaizduoti atkûrimo režimo 
paletæ. (238 psl.)
a
3 mygtukas
Atvaizduojamas [Q Playback 1] 
(Atkûrimo režimas) meniu 
(239 psl.). Toliau, paspausdami 
keturkryptá selektoriø (5), 
atvaizduokite kitus meniu.
Mygtuko pavadinimø nuorodos
K-r_OPM_LIT.book  Page 26  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM