Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
269
Atkûri
mo fu
nkc
ijos
7
Jûs galite žaisti žaidim¹ su kitais W fotoaparatais turinèiais 
infraredines jungtis.
1
Atkûrimo režimu paspauskite keturkryptá selektoriø (3).
Ekrane atsiras atkûrimo režimo paletë.
2
Paspausdami keturkryptá selektoriø (2345), išrinkite 
j (Dueling Images (Vaizdø dubliavimas)) ir paspauskite 
4 mygtuk¹.
Ekrane atsiras vaizdo išrinkimo meniu langas.
3
Naudokite keturkryptá selektoriø 
(
45), išrinkti vaizd¹.
4
Paspausdami keturkryptá selektoriø (23) pasirinkite 
[Accept challenge] (Priimti iššûká) arba [Issue challenge] 
(Pareikšti iššûká) ir paspauskite 
4 mygtuk¹.
Kai jûsø oponentas pasirenka [Accept challenge] (Priimti iššûká), 
pasirinkite [Issue challenge] (Pareikšti iššûká).
[Communication in progress] (Siuntimas vyksta) atsiras ir duomenys bus 
siunèiami.
Jei duomenys persiøsti pilnai, jûsø oponento vaizdas atsiras dešiniame 
[Prepare Your Image] (Paruoškite kadr¹) ekramo kampe.
Žaisti dvikov¹ Žaidimui naudojami jûsø 
vaizdai (Dvikovos vaizdai)
• Bus galima žaisti tik JPEG ir RAW failais nufotografuotais vaizdais.
• Dvikovos vaizdai naudoja IrDA metod¹ infrarediniam siuntimui nepaisant 
[IrSimple] (IrSimple) nustatymo [Q Playback 1] (Atkûrimo režimas) meniu.
100-0001
100-0001
MENU
Issue challenge
Game Score
Accept challenge
Select image
Select image
OK
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 269  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM