Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
270
Atkûri
mo fu
nkc
ijos
7
5
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), pasirinkite 
parametrø naudojimo eig¹.
Kovos stiprumas skaièiuojamas 
fotografavimo s¹lygø pagrindu.
6
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), išrinkite 
[Start] (Pradžia) ir paspauskite 
4 mygtuk¹.
Kai [Communication in progress] 
(Siuntimas vyksta) atsiras, dvikova 
prasidës.
Dvikovai pasibaigus atsiras rezultatas.
7
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Fotoaparatas sugráš á valdymo 
panelës lang¹.
• Vaizdas persiøstas oponeto nebus išsaugotas.
• Jei jûs pasirinksite [Game Score] (Žaidimo 
rezultatas) 3 žingsnyje, jûs galite patikrinti 
dvikovø skaièiø kurias jûs laimëjote ir 
pralaimëjote, ir tos kurias baigëte 
lygiosiomis. Spauskite | mygtuk¹ šiame 
ekrane nutrinti žaidimo rezultatus.
• Jei siuntimo duomenys pilnai nepersiøsti 
ar sugadinti, tai atsiras [Unable to 
establish data communication] (Negalima 
nustatyti duomenø perdavim¹) 
pranešimas.
VS
VS
YOU
RIVAL
MENU
Start
Prepare Your Image
1
2
3
?
?
?
OK
OK
VS
VS
YOU
RIVAL
MENU
Start
Prepare Your Image
1
2
3
?
?
?
OK
OK
Exit
OK
And the winner is. . .
Winner
 
YOU
RIVAL
Win
Game Score
Lose
Draw
10
200
1
Reset
OK
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 270  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM