Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
272
Va
iz
dø a
pdoroj
ima
s
8
Vaizdo dydžio pakeitimas
Pakeièia árašomø taškø skaièiø ir kokybës lygá ir išsaugo kaip nauj¹ vaizd¹.
Pakeièia árašomø pikseliø skaièiø bei kokybës lygá ir išsaugo kaip nauj¹ 
vaizd¹. Árašomø pikseliø skaièius gali bûti mažinamas išsaugant ger¹ 
kokybæ.
1
Atkûrimo režime išrinkite vaizd¹ sumažinimui.
2
Paspauskite keturkryptá selektoriø (3).
Ekrane atsiras atkûrimo režimo paletë.
3
Paspausdami keturkryptá selektoriø (2345), išrinkite 
n (Resize (Vaizdo dydžio pakeitimas)) ir paspauskite 
mygtuk¹.
Ekrane atsiras vaizdo raiškos ir kokybës laipsnio išrinkimo meniu langas.
4
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
45), išrinkite 
norim¹ vaizdo dydá. 
Jûs galite pasirinkti mažesná dydá nei 
originalas. Pasirenkamas dydis priklauso 
nuo originalaus vaizdo ir keitimo santykio.
Raiškos ir kokybës laipsnio pakeitimas 
(Dydžio pakeitimas)
• Tik galima pakeisti JPEG failø dydžius, nufotografuotus šiuo fotoaparatu.
• Jûs negalësite išrinkti didesnës vaizdo raiškos, nei buvo originalaus vaizdo.
• Vaizdai sumažinti Z negali bûti keièiami. 
MENU
12
M
10
M
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 272  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM