Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
273
Va
iz
dø a
pdoroj
ima
s
8
5
Paspauskite keturkryptá selektoriø (3), 
o po to paspausdami keturkryptá selektoriø (
45
pasirinkite kokybës lygá.
Jûs galite pasirinkti C, D arba E.
6
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Ekrane atsiras patvirtinimo meniu langas.
7
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), išrinkite 
[Save as] (Išsaugoti kaip) ir 
paspauskite 
4 mygtuk¹.
Pakeistas vaizdas bus išsaugomas 
kaip naujas vaizdas.
Iškerpa pageidaujam¹ vaizdo dalá ir Išsaugo já kaip nauj¹ vaizd¹. 
Keitimo santykis irgi gali bûti pakeistas.
1
Atkûrimo režime išrinkite vaizd¹ apkirpimui.
2
Paspauskite keturkryptá selektoriø (3).
Ekrane atsiras atkûrimo režimo paletë.
3
Paspausdami keturkryptá selektoriø (2345) pasirinkite 
o (Cropping (Apkirpimas)), o po to paspauskite 4 
mygtuk¹. 
Apkirpimo rëmelis parodo apkirpimo dydá ir pozicij¹ ekrane.
Vaizdo dalies nukirpimas (Nukirpimas)
• Bus galima apkirpti tik JPEG ir RAW vaizdus, árašytus šiuo fotoaparatu.
• Vaizdai sumažinti 
S arba Z
 negali bûti keièiami.
Cancel
Save as
MENU
Saves the image as a new file
Saves the image as a new file
OK
OK
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 273  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM