Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
274
Va
iz
dø a
pdoroj
ima
s
8
4
Išrinkite apkerpamos zonos dydá 
ir padëtá naudodami apkirpimo 
rëmelá.
Galimos operacijos
5
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Ekrane atsiras patvirtinimo meniu langas.
6
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), išrinkite 
[Save as] (Išsaugoti kaip) ir 
paspauskite 
4 mygtuk¹.
Apkirptas vaizdas yra išsaugomas 
kaip nauja vaizdas.
E-diskas
Pakeièiamas apkirpimo rëmelio dydis.
Keturkryptis selektorius 
(2345)
Judinamas apkirpimo rëmelis.
M mygtukas
Keiskite keitimo santyká. Pasirinkite [3:2], [4:3], 
[16:9] ar [1:1]. Vaizdas gali bûti sukamas 
nuo -45° iki +45° kas 1°. 
| mygtukas
Apkirpimo rëmelis pasukamas 90°. 
| atsiranda, kai apkirpimo rëmelio 
dydis gali bûti pasuktas.
OK
MENU
INFO
3:2
Aspect Ratio
Image Rotation
MENU
3:2
±0°
Cancel
Save as
MENU
Saves the image as a new file
Saves the image as a new file
OK
OK
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 274  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM