Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
275
Va
iz
dø a
pdoroj
ima
s
8
Vaizdø apdorojimas 
su skaitmeniniais filtrais
Galite redaguoti nuotraukas naudodamiesi skaitmeniniais filtrais.
Šie filtrai yra galimi.
Filtro pavadinimas
Efektas
Parametras
Toy Camera 
(Žaislinis 
fotoaparatas)
Sukuriamas vaizdas, 
kuris atrodo taip, 
kaip bûtø fotografuotas 
vaikišku fotoaparatu.
Šešëlio lygis: +1 iki +3
Dëmë: +1 iki +3
Tone Break (Tono Lûžis): 
Red (Raudona)/Green/Mëlyna/
Geltona
Retro
Sukuriamas vaizdas, 
kuris atrodo taip, 
kaip sena fotografija.
Tonavimas (B-A): 7 lygiai
Kadro kompozicija: Neutralus/
Plonas/Vidutiniškai/Storas
High Contrast 
(Didelis kontrastas)
Vaizdo kontrasto 
keitimas.
+1 á +5
Sketch Filter 
(Eskizo filtras)
Sukuriamas vaizdas, 
kuris atrodo taip, 
kaip bûtø nupieštas 
pieštuku.
Kontrastas: Low (Žemas)/
Medium (Vidutinis)/
High (Aukštas)
Subraižymo efektas: OFF 
(IŠJUNGTA)/ON (ÁJUNGTA)
Water Color 
(Vandens spalva)
Sukuriamas vaizdas, 
kuris atrodo taip, 
kaip bûtø nupieštas.
Intensivumas: +1 iki +3
Sodrumas: OFF (IŠJUNGTA)/
Low (Žemas)/Medium (Vidutinis)/
High (Aukštas)
Pastel (Pastelë)
Sukuriamas vaizdas, 
kuris atrodo taip, kaip 
bûtø nubraižytas kreida.
Weak (Silpnas)/Standard 
(Standartinë)/Strong (Stiprus)
Posterization 
(Pastelinimas)
Sumažina vaizdo tonus, 
kad vaizdas atrodytø 
kaip pieštas ranka.
+1 á +5
Miniature 
(Miniatûra)
Neryški vaizdo dalis 
sukuria miniatiûros 
scena.
Fokusas: -3 iki +3
Plotis: Siauras/Vidutinis/Platus
Kampas: Šonini/Vertikalus/
Teigiamas nuolydis/Neigiamas 
nuolydis
Dëmë: +1 iki +3
K-r_OPM_LIT.book  Page 275  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM