Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
277
Va
iz
dø a
pdoroj
ima
s
8
Starburst 
(Žvaigždžiø 
pliûpsnis)
Naudojamas vaizdø 
fotografavimui nakties 
kraštovaizdyje arba 
šviesos atspindžiø nuo 
vandens fotografavimui 
su specialiai pasiektu 
kibirkšèiavimu, 
papildant spinduliø 
efektais, vaizdø 
paryškinimui. 
Forma: Kryžius/Žvaigždë/
Snaigë/Širdis/Nata
Poveikio tankumas: 
Mažas/Vidutiniškas/Didelis
Dydis: Mažas/Vidutinis/Didelis
Kampas: 0°/30°/45°/60°
Fish-eye 
(Žuvies akis)
Sukuriamas vaizdas, 
kuris atrodo taip, 
kaip bûtø fotografuotas 
žuvies-akies objektyvu.
Weak (Silpnas)/
Medium (Vidutinis)/
Strong (Stiprus)
Slim (Ištæstumas)
Pakeièiama vertikali 
arba horizontali 
vaizdø padëtis.
-8 iki +8
HDR
Sukuriamas vaizdas, 
kuris atrodo kaip aukšto 
dinaminio diapazono 
vaizdas.
Weak (Silpnas)/Medium 
(Vidutinis)/Strong (Stiprus)
Custom Filter 
(Pasirenkamas 
filtras)
Individualiai pritaikomas 
ir išsaugomas 
filtras pagal jûsø 
pageidavimus.
Didelis kontrastas: 
Išjungta/+1 iki +5
Neintensyvus fokusavimas: 
Išjungta/+1 iki +3 
Tono lûžis: OFF (IŠJUNGTA)/
Red (Raudona)/Green/Mëlyna/
Geltona
Šešëlio tipai: 6 tipai
Šešëlio lygis: -3 iki +3
3 iškraipymø tipai
Distorcijos lygis OFF 
(IŠJUNGTA)/Weak (Silpnas)/
Medium (Vidutinis)/Strong 
(Stiprus)
Invertuoti spalvas: OFF/ON
Tik JPEG failus ir RAW failus, nufotografuotus šiuo fotoaparatu bus galima 
redaguoti, naudojantis skaitmeniniais filtrais.
Filtro pavadinimas
Efektas
Parametras
K-r_OPM_LIT.book  Page 277  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM