Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
278
Va
iz
dø a
pdoroj
ima
s
8
1
Atkûrimo režime pasirinkite vaizd¹, kuriam naudosite 
filtrus.
2
Paspauskite keturkryptá selektoriø (3).
Ekrane atsiras atkûrimo režimo paletë.
3
Paspausdami keturkryptá selektoriø (2345), išrinkite 
(Digital Filter (Skaitmeninis filtras)) ir paspauskite 
mygtuk¹. 
Ekrane atsiras filtro išrinkimo meniu langas. 
4
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
2345
išrinkite filtr¹ ir paspauskite 
mygtuk¹.
Pasirinkus filtr¹, ekrane galësite 
pasitikrinti. 
Jûs galite pasirinkti kit¹ nuotrauk¹ 
sukdami ratuk¹.
5
Paspausdami keturkryptá selektoriø (23), išrinkite spalv¹ 
ir paspauskite (
45) mygtuk¹ pareguliuoti reikšmei. 
Skaitmeninio filtro panaudojimas
Toy Camera
Toy Camera
OK
Exit
MENU
100-0001
100-0001
OK
Red
Red
OK
MENU
100-0001
100-0001
Slim
Slim
OK
MENU
100-0001
100-0001
Color Filter
Ištæstumo filtras
K-r_OPM_LIT.book  Page 278  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM