Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
27
P
rie
š n
a
ud
o
jan
tis
 š
iu
o
fo
to
ap
a
rat
u
1
Indikatoriø atvaizdavimas
Priklausomai nuo fotoaparato 
bûsenos, ekrane atsiras ávairi 
informacija. 
Ájungus fotoaparato maitinim¹ arba pasukus režimo išrinkimo disk¹, 
ekrane 3 sekundes (gamyklinë nuostata) bus atvaizduoti vadovai.
Ekranas
Ekrano ryškum¹ arba spalvas galima reguliuoti. (303 psl., 304 psl.)
Pradedant arba naudojantis režimo disku
1
Fotografavimo režimas (99 psl.)
3
Esamoji data ir laikas (68 psl.)
2
World Time (Pasaulio laikas) 
(295 psl.) (tik kada nustatyta 
Destination)
Nerodyti indikatoriø, nustatykite [Guide Display] (Vadovo atvaizdavimas) 
á [Off] (Išjungta) [R Set-up 1] (Nustatymas) meniu. (300 psl.) 
Ekranas
09/09/2010
10:30AM
P
Program
Automatic Exposure
P
1
2
3
K-r_OPM_LIT.book  Page 27  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM