Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
279
Va
iz
dø a
pdoroj
ima
s
8
6
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Ekrane atsiras patvirtinimo meniu langas.
7
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), išrinkite 
[Use filters in combination] 
(Filtrø naudojimas kombinuojant) 
ar [Save as] (Išsaugoti kaip).
Jeigu pageidaujate tam paèiam vaizdui 
pritaikyti papildomus filtrus, pasirinkite 
[Use filters in combination] (Filtrø 
naudojimas kombinuojant).
8
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Jeigu yra išrinkta [Use filters in combination] (Filtrø naudojimas 
kombinuojant) fotoaparatas sugráš á 4 žingsnio veiksmus.
Jei pasirinkta [Save as] (Išsaugoti kaip) vaizdas, apdorotas 
naudojantis filtru yra išsaugomas kaip naujas vaizdas.
Paimkite filtrø efektus iš vieno vaizdo ir panaudokite juos kitam vaizdui.
1
Atkûrimo režime išrinkite vaizd¹ apdorot¹ filtrais.
2
Pasirinkite D (Digital Filter (Skaitmeninis filtras)) atkûrimo 
režimo funkcijose.
Fotografuojant (169 psl.), gali bûti kombinuojami 20 filtrø, 
kartu su skaitmeniniais, tame paèiame vaizde.
Filtrø efektø atstatymas
MENU
OK
Cancel
Save as
Use filters in combination
Continue selecting filters?
Continue selecting filters?
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 279  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM