Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
280
Va
iz
dø a
pdoroj
ima
s
8
3
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), išrinkite 
[Recreating filter effects] 
(Skaitmeniniø filtrø efektø 
atkûrimas) ir paspauskite 
mygtuk¹.
Pasirinkto vaizdo filtrø rinkinio istorija.
4
Parametrø patikrinimui spauskite 
M mygtuk¹.
Jûs galite patikrinti filtro parametrus.
5
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Ekrane atsiras vaizdo išrinkimo meniu langas.
6
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
45), išrinkite vaizd¹ 
tiems patiems filtro efektams 
ir paspauskite 
4 mygtuk¹.
Jûs galite pasirinkti tik t¹ vaizd¹, kuris 
nebuvo apdorotas filtrø efektais.
Ekrane atsiras patvirtinimo meniu langas.
7
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), išrinkite 
[Save as] (Išsaugoti kaip) 
ir paspauskite 
4 mygtuk¹.
Filtru vaizdas yra apdorotas 
ir išsaugomas kaip naujas vaizdas.
MENU
Searching for the original image
Applying the digital filter
Recreating filter effects
OK
OK
Details
MENU
Reapplies following digital filter
effects from previous image
Reapplies following digital filter
effects from previous image
1.
5.
9.
13.
17. - -
2.
6.
10.
14.
18. - -
3.
7.
11.
15.
19. - -
4.
8.
12.
16.
20. - -
100-0001
100-0001
INFO
OK
OK
MENU
Performs digital filter
processing to this image
Performs digital filter
processing to this image
100-0001
100-0001
OK
OK
MENU
Cancel
Save as
Saves the image as a new file
Saves the image as a new file
OK
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 280  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM