Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
281
Va
iz
dø a
pdoroj
ima
s
8
Susiraskite originalø vaizd¹ prieš pasirenkant skaitmeniná filtr¹.
1
3 žingsnyje 280 psl. išrinkite 
[Searching for the original image] 
(Originalios nuotraukos paieška) 
ir paspauskite 
4 mygtuk¹.
Pasiimtas originalus vaizdas prieš 
skaitmeninio filtro naudojim¹.
Originalaus vaizdo paieška
Jei originalus vaizdas neišsaugomas SD kortelëje, atsiranda pranešimas 
[Original image, prior to digital filter application, is not found] (Pradinio vaizdo 
iki filtro taikymo, nëra).
MENU
Searching for the original image
Applying the digital filter
Recreating filter effects
OK
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 281  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM