Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
282
Va
iz
dø a
pdoroj
ima
s
8
RAW vaizdø apdorojimas
Jûs galite nufotografuotus RAW vaizdus konvertuoti á JPEG failus.
1
Atkûrimo režime išrinkite RAW vaizd¹.
2
Paspauskite keturkryptá selektoriø (3).
Ekrane atsiras atkûrimo režimo paletë.
3
Paspausdami keturkryptá selektoriø (2345) pasirinkite 
h (RAW Development (RAW apdorojimas)), 
o po to paspauskite 
4 mygtuk¹.
Ekrane yra atvaizduojamas apdorojimo metodas.
4
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), išrinkite 
[Developing a Single Image] 
(Vieno vaizdo plëtojimas) 
ir paspauskite 
4 mygtuk¹. 
Yra atvaizduojami vaizdo failo 
parametrai.
Jûs galite pasirinkti kit¹ nuotrauk¹ 
sukdami ratuk¹.
Norint prieš apdorojim¹ tiksliai apibrëžti 
parametrus, žiûrëkite „Parametrø 
smulkus apibûdinimas“ (285 psl.).
Tik RAW failai, nufotografuoti šiuo fotoaparatu gali bûti redaguojami. RAW 
failai ir JPEG failai nufotografuoti kitais fotoaparatas, negali bûti redaguojami 
šiuo fotoaparatu.
Vieno RAW vaizdo apdorojimas
MENU
OK
Developing Multiple Images
Developing a Single Image
OK
MENU
12
M
sRGB
sRGB
RAW
RAW
JPEG
JPEG
OK
100-0001
ISO
NR
File Format
File Format
K-r_OPM_LIT.book  Page 282  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM