Pentax k-r Operating Guide (lt)

Download
283
Va
iz
dø a
pdoroj
ima
s
8
5
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Ekrane atsiras patvirtinimo meniu langas.
6
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23) išrinkite 
[Save as] (Išsaugoti kaip) 
ir paspauskite 
4 mygtuk¹.
RAW vaizdas yra apdorotas 
ir išsaugomas kaip naujas vaizdas.
7
Paspausdami keturkryptá 
selektoriø (
23), išrinkite 
[Continue] (Tæsti) 
ar [Exit] (Išeiti).
Išrinkdami [Continue] (Tæsti) 
redaguokite kitus vaizdus.
8
Paspauskite 
4 mygtuk¹.
Jei jûs pasirenkate [Continue] (Tæsti) žingsnyje 7, 
ekrane atsiras 4 žingsnis parametrams pasirinkti.
Jûs galite apdoroti sudëtiná RAW vaizd¹ naudodami tuos paèius nustatymus.
1
4 žingsnyje 282 psl. išrinkite [Developing Multiple Images] 
(Daugialypiø nuotraukø plëtojimas) ir paspauskite 
4 
mygtuk¹.
Ekrane atsiras miniatiûrø atvaizdavimo langas.
Žiûrëkite 244 psl. detaliau operacijoms multi-vaizdams ekrane.
2
Paspausdami keturkryptá selektoriø (2345), išrinkti 
RAW vaizdus apdorojimui ir paspauskite 
4 mygtuk¹.
Sudëtinio RAW vaizdo padorojimas
Cancel
Save as
MENU
Saves the image as a new file
RAW
JPEG
OK
OK
Exit
Continue
Image developed and stored.
Continue developing?
OK
OK
K-r_OPM_LIT.book  Page 283  Wednesday, September 29, 2010  6:44 PM